Allt för hemmafixare och proffs.
550308

Krompolermedel

500 ml
Art. nr: 550308

79,90
63,92 Exkl. moms

Leveranstid 2 till 5 arbetsdagar

Se viktig information

  • Baserat på nanoteknologi
  • Tillverkad i Sverige

Svensktillverkat krompolermedel! Kayoba Marine Accessories krompolish är baserad på avancerad nanoteknologi. Medlet återger glansen hos förkromade samt rostfria ytor och hjälper till att skydda dem mot rostangrepp. Tillverkad i Sverige.

Produktdata

Artikelnummer 550308
Garanti 1 år
Volym 500 ml
Irriterar huden. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare Innehållet/behållaren lämnas till…

Innehåller 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.