Allt för hemmafixare och proffs.
841213

Spolvattentillsats Aqua Rinse Plus 2 l

Art. nr: 841213

99,90
79,92 Exkl. moms
Produkten kan endast köpas i våra varuhus

Kolla in våra varuhus

Se viktig information

Miljövänlig tillsats som underlättar spolningen och rengör samt skyddar toalettskålen. Tillsätts i spolvattentanken.

Produktdata

Artikelnummer 841213
Volym 2 l
Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Förvaras oåtkomligt för barn. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Undvik utsläpp till miljön. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Innehåller 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.