Allt för hemmafixare och proffs.
629010

Kallavfettning

4 l
Art. nr: 629010

  • Snabbseparerande
  • Mycket snabbverkande
  • Godkänt för oljeavskiljare i tvätthallar

99,90
79,92 Exkl. moms
Produkten kan endast köpas i våra varuhus

Kolla in våra varuhus

Se viktig information

Snabbseparerande, petroleumbaserat och mycket snabbverkande medel som löser bl.a. olja och asfalt. Godkänt för oljeavskiljare i tvätthallar.

Produktdata

Artikelnummer 629010
Volym 4 l
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Samla upp spill. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till… Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Framkalla INTE kräkning. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Ta av nedstänkta kläder.