Allt för hemmafixare och proffs.
629042

Fälgrengöring Wheel Cleaner

500 ml
Art. nr: 629042

99,90
49,90
Spara 50,-
39,92 Exkl. moms
Produkten kan endast köpas i våra varuhus

Kolla in våra varuhus

Se viktig information

För snabb och extremt effektiv rengöring av aluminium-, stål och lackerade fälgar.

Produktdata

Artikelnummer 629042
Volym 500 ml
Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarliga ögonskador.

Förvaras oåtkomligt för barn. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Innehållet/behållaren lämnas till… Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare… Särskild behandling (se 4.1. Åtgärder vid första hjälpen på etiketten) Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.