Allt för hemmafixare och proffs.
622016

Kylarglykol

4 l
Art. nr: 622016

99,90
79,92 Exkl. moms
Produkten kan endast köpas i våra varuhus

Kolla in våra varuhus

Se viktig information

Färdigblandat frost-/rostskydd som ger ett frysskydd ner till ca -37 °C. Rekommenderas till de flesta på marknaden förekommande kylsystemen.

Produktdata

Artikelnummer 622016
Garanti 1 år
Volym 4 l
Skadligt vid förtäring. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Tvätta … grundligt efter användning. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare Sök läkarhjälp vid obehag. Skölj munnen. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till…