• Alltid fri frakt till varuhus
 • Fri frakt till ombud från 999.-
 • Öppet köp i 60 dagar
 • 15 000 noga utvalda produkter
623068

Linjemarkeringsspray

Art. nr: 623068

 • Akrylbaserad
 • Uppmärkning av avspärrningar
 • Ger en varaktig märkning

149 . -
119,20 exkl. moms. Pris exkl. frakt.
Pris per liter 248,33
Produkten kan endast köpas i våra varuhus
Lagerstatus i varuhus
Se viktig information

 • Specifikation

  Artikelnummer 623068
  Garanti 12 månader
  Volym 600 ml
  Färg Vit
 • Kundrecensioner
 • Viktig information
  Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

  Förvaras oåtkomligt för barn. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik utsläpp till miljön. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

  Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.
 • Produktinfo
  Lättanvänd akrylbaserad linjemarkeringsfärg för uppmärkning av parkeringsplatser, gångar, avspärrningar o.s.v. Ger en tydlig och varaktig märkning.