Allt för hemmafixare och proffs.
550181

Rengörinsgmedel Gelcoat Cleaner

500 ml
Art. nr: 550181

149,-
119,20 Exkl. moms

Leveranstid 2 till 5 arbetsdagar

Se viktig information

Djupverkande och mycket effektivt rengöringsmedel som tar bort ytrost och löser hårt sittande smuts runt avgasrör och i vattenlinjen utan att repa. Används ovanför vattenlinjen och är trögflytande - rinner inte på lodräta ytor. Innehåller oxalsyra.

Produktdata

Artikelnummer 550181
Garanti 1 år
Volym 500 ml
Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Läs etiketten före användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik utsläpp till miljön. Tvätta … grundligt efter användning. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Innehållet/behållaren lämnas till…

Innehåller 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.