Allt för hemmafixare och proffs.
550306

Teakolja

500 ml
Art. nr: 550306

  • Skyddar ädelträ mot vatten, smuts och sprickbildning
  • Tillverkad i Sverige

69,90
55,92 Exkl. moms
Produkten kan endast köpas i våra varuhus

Kolla in våra varuhus

Se viktig information


Svensktillverkad olja för ädelträ! Kayoba Marine Accessories teakolja används för att skydda teak och andra ädelträslag i båt och hem från vatten, smuts samt sprickbildning. Tillverkad i Sverige.

Produktdata

Artikelnummer 550306
Garanti 1 år
Volym 500 ml
Brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. — Rökning förbjuden. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten