Allt för hemmafixare och proffs.
550307

Teakrengöring

500 ml
Art. nr: 550307

  • Återger ädelträslag dess naturliga färg och lyster
  • Bleker inte intilliggande ytor
  • Tillverkat i Sverige

49,90
39,92 Exkl. moms

Leveranstid 2 till 5 arbetsdagar

Se viktig information


Svensktillverkat rengöringsmedel för teak! Kayoba Marine Accessories teakrengöringsmedel rengör och återger teak samt andra ädelträslag dess naturliga färg och lyster. Medlet bleker eller skadar inte intilliggande ytor och används med fördel innan behandling med teakolja. Tillverkat i Sverige.

Produktdata

Artikelnummer 550307
Garanti 1 år
Volym 500 ml
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Kan vara korrosivt för metaller.

Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare… VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Innehåller 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.