Allt för hemmafixare och proffs.
945342

Märkpennor + suddpenna 4 delar

Art. nr: 945342

19,90
15,92 Exkl. moms

Leveranstid 2 till 5 arbetsdagar

Se viktig information

Märk upp din bild- och filmsamling! Dessa tre pennor kommer med 2,3 mm svart spets samt en suddpenna att radera med. Använder du CD-RW-skivor blir raderingspennan extra praktisk.

Produktdata

Artikelnummer 945342
Garanti 1 år
Mycket brandfarlig vätska och ånga. Skadligt vid förtäring. Skadligt vid inandning. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. — Rökning förbjuden. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…