Allt för hemmafixare och proffs.
813202

Doftgel

Art. nr: 813202

19,90
15,92 Exkl. moms

Leveranstid 2 till 5 arbetsdagar

Se viktig information

Det enkla sättet att få en väldoftande toalett! Denna praktiska och smarta applikator innehåller en gel som trycks ut mot toalettstolens innervägg, när du sedan spolar sprids en behaglig doft i toalettstolen. När gelen är helt bortspolad är det bara att trycka dit en ny omgång med applikatorn.

Produktdata

Artikelnummer 813202
Garanti 1 år
Volym 36 ml
Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarliga ögonskador. Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare…