Allt för hemmafixare och proffs.
550149

Båtrengöring Sharkbite® Waterline Cleaner

Art. nr: 550149

179,-
143,20 Exkl. moms
Produkten kan endast köpas i våra varuhus

Kolla in våra varuhus

Se viktig information

Biter överraskande snabbt och effektivt på hårt sittande smuts och missfärgningar på skrov, drev, fribord och däck! Tar effektivt bort den gulbruna beläggningen vid vattenlinje och skrovsida samt fläckar på och runt beslag. Lika tuff som Sharkbite® är mot smuts och missfärgningar, lika skonsam är den mot bottenfärg, lackade ytor, vax och miljön.

Produktdata

Artikelnummer 550149
Garanti 1 år
Volym 500 ml
Kan vara korrosivt för metaller. Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador.

Förvaras oåtkomligt för barn. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/… Innehållet/behållaren lämnas till…

Tillbehör