• Fri frakt till varuhus
 • Öppet köp i 60 dagar
 • 15 000 noga utvalda produkter
530094

Alg-/mögeltvätt

4 l
Art. nr: 530094

 • För fasadtvätt inför ommålning
 • Desinficerande och rengörande
 • Avlägsnar alger, mögelangrepp

49 90
Spara 50.-
39,92 exkl. moms. Pris exkl. frakt.
Pris per liter 12,48
Ord. pris 99,90
Produkten kan endast köpas i våra varuhus
Se viktig information

 • Specifikation

  Artikelnummer 530094
  Garanti 12 månader
  Volym 4 l
 • Kundrecensioner
 • Viktig information
  Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Kan vara korrosivt för metaller.

  Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Kasta innehållet / behållaren i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella föreskrifter.
  Varning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning. Innehåller: Alkylbenzyldimetylammoniumklorid, C12-16.
 • Produktinfo
  Koncentrerat antimögelmedel! Hard Head:s mögel- och algtvätt är ett desinficerande, koncentrerat rengöringsmedel som snabbt avlägsnar alger och mögelangrepp från trä, metall, sten, betong och tegel i utomhusmiljöer. Mögeltvätten löser upp alger och mögel på ca tio minuter. Det kan med fördel användas som fasadtvätt inför ommålning. Medlet används normalt i utspädd form men vid svartmögelangrepp bör det användas i koncentrerad form.