• Fri frakt till varuhus
  • 30 dagar öppet köp
  • 15 000 noga utvalda produkter
530094

Alg-/mögeltvätt

4 l
Art. nr: 530094

  • Desinficerande och rengörande
  • Avlägsnar alger och mögelangrepp
  • Utmärkt som fasadtvätt inför ommålning

Ord. pris
99,90
79,92 exkl. moms. Pris exkl. frakt.
Produkten kan endast köpas i våra varuhus

Kolla in våra varuhus

Se viktig information

Koncentrerat antimögelmedel! Hard Head:s mögel- och algtvätt är ett desinficerande, koncentrerat rengöringsmedel som snabbt avlägsnar alger och mögelangrepp från trä, metall, sten, betong och tegel i utomhusmiljöer. Mögeltvätten löser upp alger och mögel på ca tio minuter. Det kan med fördel användas som fasadtvätt inför ommålning. Medlet används normalt i utspädd form men vid svartmögelangrepp bör det användas i koncentrerad form.

Produktdata

Artikelnummer 530094
Garanti 1 år
Volym 4 l
Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Kan vara korrosivt för metaller.

Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas till…
Varning
Irriterar huden.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Kan vara korrosivt för metaller.
Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Undvik utsläpp till miljön.
Använd skyddshandskar/ ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsanläggning för farligt avfall.

Innehåller: Alanin,N,N-bis (karboxymetyl)- trinatriumsalt <=15%. alkyl (c12-16)dimetylbenzylammoniumklorid, non-joniska tensider><5%>