Allt för hemmafixare och proffs.
550205

Flytande rubbing Liquid Rubbing

500 ml
Art. nr: 550205

149,-
119,20 Exkl. moms

Leveranstid 2 till 5 arbetsdagar

Se viktig information

Lättarbetad rubbing som återställer ytans ursprungliga glans och tar bort oxidation och smårepor. För gelcoat och målade ytor.

Produktdata

Artikelnummer 550205
Garanti 1 år
Volym 500 ml
Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten Innehållet/behållaren lämnas till… VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Innehåller bronopol. Kan orsaka en allergisk reaktion.