Allt för hemmafixare och proffs.
550308

Krompolermedel

500 ml
Art. nr: 550308

  • Baserat på nanoteknologi
  • Tillverkad i Sverige

79,90
63,92 Exkl. moms

Leveranstid 2 till 5 arbetsdagar

Se viktig information


Svensktillverkat krompolermedel! Kayoba Marine Accessories krompolish är baserad på avancerad nanoteknologi. Medlet återger glansen hos förkromade samt rostfria ytor och hjälper till att skydda dem mot rostangrepp. Tillverkad i Sverige.

Produktdata

Artikelnummer 550308
Garanti 1 år
Volym 500 ml
Irriterar huden. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare Innehållet/behållaren lämnas till…

Innehåller 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.