Allt för hemmafixare och proffs.
550303

Rubbing

500 ml
Art. nr: 550303

  • Lättarbetad
  • Tillverkat i Sverige

69,90
55,92 Exkl. moms

Leveranstid 2 till 5 arbetsdagar

Se viktig information


Lättarbetad rubbing tillverkad i Sverige! Kayoba Marine Accessories lättarbetade rubbing återger glans och lyster till matt och nedgången gelcoat samt tvåkomponentslack. Tillverkad i Sverige.

Produktdata

Artikelnummer 550303
Garanti 1 år
Volym 500 ml
Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök läkarhjälp vid obehag. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten Innehållet/behållaren lämnas till…

Innehåller 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.