Allt för hemmafixare och proffs.
510563

Avfettning Xtreme

1 l
Art. nr: 510563

  • Intensiv rengöringskraft
  • Färgindikering
  • Trögflytande gelformula

129,-
103,20 Exkl. moms
Produkten kan endast köpas i våra varuhus

Kolla in våra varuhus

Se viktig information

Intensiv avfettning mot tuff smuts! Behöver du få bort tjära, flygrost och mycket hårt sittande smuts före biltvätt är Sonax Xtreme intensiv avfettning medlet för dig. Detta effektiva avfettningsmedel tar bort även extremt krävande smuts på ett häpnadsväckande sätt och gelformulan gör att medlet dröjer sig kvar på ytan länge. Det fungerar utmärkt att använda även på våta lacker. Tack vare banbrytande teknologi innehåller medlet dessutom mindre än hälften så mycket petroleum som traditionella avfettningsmedel (kallavfettning) och är därför mycket mer skonsamt mot plastdetaljer. För att inte tala om att miljöbelastningen blir mycket mindre. En mycket bra egenskap är färgindikeringen - avfettningen indikerar med färg när den verkat klart. Du ser effekten direkt och slipper använda lika mycket medel.

Produktdata

Artikelnummer 510563
Garanti 1 år
Volym 1 l
Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarliga ögonskador. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Ta av nedstänkta kläder. Innehållet/behållaren lämnas till… Förvaras oåtkomligt för barn. Tvätta … grundligt efter användning. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare…

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.