Allt för hemmafixare och proffs.
620024

Lackrengöring Super Cleaner

500 ml
Art. nr: 620024

129,-
103,20 Exkl. moms

Leveranstid 2 till 5 arbetsdagar

Se viktig information

Rengöring av matta och oxiderade lackytor. För alla typer av lacker.

Produktdata

Artikelnummer 620024
Volym 500 ml
Orsakar allvarliga ögonskador.

Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare…