• Fri frakt till varuhus
  • Öppet köp i 30 dagar
  • 15 000 noga utvalda produkter
Julakalender med otroliga erbjudanden!
Till kalendern
005357

Balsamterpentin

Art. nr: 005357

  • Biologiskt nedbrytbart
  • För rengöring och spädning

Ord. pris
99,90
79,92 exkl. moms. Pris exkl. frakt.
Produkten kan endast köpas i våra varuhus

Kolla in våra varuhus

Se viktig information

Hagmans balsamterpentin är ett biologiskt nedbrytbart lösningsmedel för spädning av exempelvis trätjära, linolja och färg. Genom att späda färg med balsamterpentin hjälper det färgen att penetrera samt skydda träet. Balsamterpentin kan dessutom nyttjas som impregnering av träbåtar och trämöbler. Fungerar även utmärkt för rengöring av penslar och verktyg.

Produktdata

Artikelnummer 005357
Garanti 12 månader
Volym 1 l
Brandfarlig vätska och ånga. Skadligt vid förtäring, hudkontakt eller inandning Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till…

Liknande produkter