• Alltid fri frakt till varuhus
 • Fri frakt till ombud från 999.-
 • Öppet köp i 60 dagar
 • 15 000 noga utvalda produkter
005357

Balsamterpentin

Art. nr: 005357

 • För rengöring och spädning

169 . -
135,20 exkl. moms. Pris exkl. frakt.
Pris per liter 169.-
Produkten kan endast köpas i våra varuhus
Lagerstatus i varuhus
Se viktig information

 • Specifikation

  Artikelnummer 005357
  Garanti 12 månader
  Volym 1 l
 • Kundrecensioner
 • Viktig information
  Brandfarlig vätska och ånga. Skadligt vid förtäring, hudkontakt eller inandning Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha]. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.
 • Produktinfo

  Hagmans balsamterpentin är ett lösningsmedel för spädning av exempelvis trätjära, linolja och färg. Genom att späda färg med balsamterpentin hjälper det färgen att penetrera samt skydda träet. Balsamterpentin kan dessutom nyttjas som impregnering av träbåtar och trämöbler. Fungerar även utmärkt för rengöring av penslar och verktyg.