• Alltid fri frakt till varuhus
 • Fri frakt till ombud från 999.-
 • Öppet köp i 60 dagar
 • 15 000 noga utvalda produkter
500412

Förtunning Benco 14

1 l
Art. nr: 500412

 • Utspädning för lackfärg
 • Rengöring av penslar, verktyg

99 90
79,92 exkl. moms. Pris exkl. frakt.
Pris per liter 99,90
Produkten kan endast köpas i våra varuhus
Lagerstatus i varuhus
Se viktig information

 • Specifikation

  Artikelnummer 500412
  Garanti 12 månader
  Volym 1 l
 • Kundrecensioner
 • Viktig information
  Mycket brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Misstänks kunna skada det ofödda barnet. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Framkalla INTE kräkning. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.
 • Produktinfo
  Utspädningsmedel för lackfärg vid sprutmålning. Kan även användas för rengöring av penslar och verktyg.