• Fri frakt till varuhus
 • Öppet köp i 60 dagar
 • 15 000 noga utvalda produkter
510002

Kaustiksoda

750 ml
Art. nr: 510002

 • Rengör avlopp och golvbrunnar
 • Avlutning av oljefärg
 • Grovrengöring av smutsade golv

59 90
47,92 exkl. moms. Pris exkl. frakt.
Pris per liter 79,87
Produkten kan endast köpas i våra varuhus

Kolla in våra varuhus

Se viktig information

 • Specifikation

  Artikelnummer 510002
  Garanti 12 månader
  Volym 750 ml
 • Kundrecensioner
 • Viktig information
  Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter. Förvaras oåtkomligt för barn. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare… Förvaras inlåst.
 • Produktinfo
  För rengöring av avlopp och golvbrunnar från fett, matrester och annat organiskt material. Även för avlutning av oljefärg eller grovrengöring av smutsade golv i garage och verkstäder.