Allt för hemmafixare och proffs.
951162

Snabbklor

Art. nr: 951162

  • Chock- och dagsklor
  • Granulatform

99,90
79,92 Exkl. moms
Produkten kan endast köpas i våra varuhus

Kolla in våra varuhus

Se viktig information

Granulat, används vid chock- och dagsklorering.

Produktdata

Artikelnummer 951162
Garanti 1 år
Vikt 1 kg
Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas till…