• Fri frakt till varuhus
 • Öppet köp i 60 dagar
 • 15 000 noga utvalda produkter
006968

Poolrengöring Spa Start-Set 5 delar

Art. nr: 006968

 • Klortabletter
 • pH-reglerande medel
 • Klor- och pH-testare

499 . -
399,20 exkl. moms. Pris exkl. frakt.
Produkten kan endast köpas i våra varuhus
Lagerstatus i varuhus
Se viktig information

 • Specifikation
 • Kundrecensioner
 • Viktig information
  Orsakar allvarliga ögonskador. Orsakar allvarlig ögonirritation. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Kan vara korrosivt för metaller. Skadligt vid förtäring. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras inlåst. Kasta innehållet / behållaren i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella föreskrifter. Förvaras oåtkomligt för barn. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].
 • Produktinfo

  Startpaket som innehåller alla nödvändigheter för att hålla spabadsvattnet rent och inbjudande!

  Detta paket är den säkraste och snabbaste vägen att komma i gång med ditt uppblåsbara spabad. Paketet innehåller fem olika produkter – alla ämnade för att säkerställa ett idealt PH-värde och en perfekt klorhalt i vattnet.

  CleanTab

  CleanTab är en snabbupplöslig och pH-neutral klortablett som används både när spabadet fylls upp och vid löpande desinfektion.

  Spa Test Strips

  Spa Test Strips används för att snabbt och enkelt mäta vattnets pH- och klorvärde. Resultatet läser du enkelt av på behållaren.

  pH Plus/Minus

  Ett högt pH-värde (hårt vatten) justeras med pH Minus medan lågt pH-värde (mjukt vatten) justeras med pH Plus. Det ideala pH-värdet ligger mellan 7,0 och 7,4.

  Filterfix

  Det är inte bara vattnet som rengöras. Med det flytande rengöringsmedlet Filterfix blir det enkelt att hålla poolfiltret i toppskick!