• Fri frakt till varuhus
 • Öppet köp i 60 dagar
 • 15 000 noga utvalda produkter
019658

Klarlack 2-komponent

4 kg
Art. nr: 019658

 • Ingår i Hard Heads golvsystem
 • För lackning av flinggolv
 • Tillverkad i Sverige

899 . -
719,20 exkl. moms. Pris exkl. frakt.
Pris per kg 224,75
Produkten kan endast köpas i våra varuhus
Lagerstatus i varuhus
Se viktig information

 • Specifikation

  Artikelnummer 019658
  Garanti 12 månader
  Färg Transparent
  Densitet 1,05
  Glansvärde 90
  Övermålningsbar Ja
  Volym 3 kg
  Åtgång per strykning 8 m²/kg
 • Kundrecensioner
 • Viktig information
  Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Orsakar allvarliga ögonskador.

  Förvaras oåtkomligt för barn. Kasta innehållet / behållaren i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella föreskrifter. Tvätta händer grundligt efter användning. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha]. Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

  Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion.
  Varning Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp
  till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet
  med lokala föreskrifter. Innehåller: 2,2-bis[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan; Bisphenol F-epoxy resin; oxiran, mono[(C12-14- alkyloxi)metyl]derivat; 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion. Innehåller biocidprodukter: C(M)IT/MIT (3:1) Kan orsaka en allergisk reaktion. Denna produkt innehåller max 140 g VOC:/L. Gränsvärdet är 140 g VOC:/L (kat. A/j

  Fara! Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Förvaras oåtkomligt för barn. Tvätta huden grundligt efter användning. Använd skyddshandskar/ögonskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. Nedstänkta kläder ska tvättas innan
  de används igen. Vid hudirritation:
  Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED
  ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten
  i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONS-
  CENTRAL eller läkare. Innehåller: Polymer from badge, polyethylene glycol, teta and cresyl glycidyl ether; Polyoxypropylene diamine. Denna produkt innehåller max 140 g VOC:/L. Gräns-
  värdet är 140 g VOC:/L (kat. A/j)
 • Produktinfo

  Klarlack för flinggolv.

  Hard Heads transparenta tvåkomponentslack utgör det sista steget i Hard Heads system för flinggolv inomhus. Tillsammans med Hard Heads golvfärg och färgflingor ger den ett dekorativt och slitstarkt slutresultat.

  Ger en högblank yta

  Den vatten- och epoxibaserade lacken är övermålningsbar efter cirka 10 timmar och ger en högblank yta.

  Ingår i Hard Heads golvsystem

  Klarlacken kan användas tillsammans med Hard Heads golvfärg och färgflingor för att skapa ett dekorativt och slitstarkt golv inomhus. Produkterna är tillverkade i Sverige.